آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 2)

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 2)

CVE-2023-21819

این آسیب پذیری در Windows Secure شرایط دسترسی و تهدید امنیت شبکه را برای مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21819

_____________________________

CVE-2023-21820

این آسیب پذیری در Windows Distributed شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.4بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21820

_______________________________

CVE-2023-21822

این آسیب پذیری در Windows Graphics شرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.4بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21822

__________________________________

CVE-2023-23374

این آسیب پذیری در Microsoft Edge شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.3بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23374

_______________________________

CVE-2023-21818

این آسیب پذیری در Windows Secure شرایط دسترسی و تهدید امنیت شبکه را برای مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21818

________________________________

CVE-2023-21817

این آسیب پذیری در Windows Kerberos شرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21817

________________________________

CVE-2023-21816

این آسیب پذیری در Windows Active Directory شرایط منع سرویس را برای مهاجم فراهم میسازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21816

_________________________________

CVE-2023-21813

این آسیب پذیری در Windows Secureشرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21813

_________________________________

CVE-2023-21812

این آسیب پذیری در Windows Commonشرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21812

(_____________________________

CVE-2023-21811

این آسیب پذیری در Windows iSCSI شرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21811

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط