آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 1)

آسیب پذیری های سطح بحرانی و بالا در محصولاتMicrosoft Corporation(بخش 1)

CVE-2023-23381

این آسیب پذیری در Visual Studio شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.4 بالا

لینک راهکار:  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23381

_________________________________

CVE-2023-21823

این آسیب پذیری  در Windows Graphics Component شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:  https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21823

______________________________________

CVE-2023-21815

این آسیب پذیری در   Visual Studioشرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.4بالا

لینک راهکار: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21815

_________________________________

CVE-2023-21808

این آسیب پذیری در .NET و  Visual Studio شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21808

______________________________________________

CVE-2023-21778

این آسیب پذیری در Microsoft Dynamics شرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.3بالا

لینک راهکار: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21778

____________________________________

CVE-2023-21566

این آسیب پذیری  در Visual Studioشرایط  ارتقا دسترسی برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 8.3بالا

لینک راهکار: https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21566

________________________________

CVE-2023-21553

این آسیب پذیری  در Azure DevOpsشرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21553

____________________________________-

CVE-2023-23378

این آسیب پذیری  در Print 3Dشرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23378

______________________________________

CVE-2023-23377

این آسیب پذیری در 3D Builderشرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23377

_____________________________________

CVE-2023-23376

این آسیب پذیری در Windows Common امکان ارتقا امتیاز دسترسی به فایل های سیستمی را برای مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23376

______________________________________________

CVE-2023-23390

این آسیب پذیری در 3D Builderشرایط را برای  اجرای کد از راه دور برا ی مهاجم فراهم می سازد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-23390

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط