آخرین مقالات

آسیب پذیری های سطح بالا در محصولات Intel Corporation

آسیب پذیری های سطح  بالا در محصولات Intel Corporation

CVE-2022-25992

این آسیب پذیری در Intel(R) oneAPI Toolkits oneapi-cli  نسخه قبل از 0.2.0 امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00674.html

________________________________

CVE-2022-26343

این آسیب پذیری در  BIOS firmware  در برخی پردازنده‌های Intel  امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب دسترسی برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 8.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00717.html

________________________________

CVE-2022-26837

این آسیب پذیری در BIOS firmware در برخی پردازنده‌های Intel  امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب ورودی برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00717.html

______________________

CVE-2022-26840

این آسیب پذیری در Intel(R) Quartus Prime نسخه‌های Pro و Standard  امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.3بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00714.html

__________________________

CVE-2022-30539

این آسیب پذیری در BIOS firmware در برخی پردازنده‌های Intel امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00717.html

_________________________________

CVE-2022-30530

این آسیب پذیری در Intel(R) DSA software  نسخه قبل از 22.4.26  امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00725.html

___________________________________

CVE-2022-26843

این آسیب پذیری در Intel(R) oneAPI DPC++/C++ Compiler  نسخه قبل از2022.1  و  Intel(R) oneAPI Toolkits نسخه قبل از 2022.2  امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 8.3بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00674.html

________________________

CVE-2022-30704

این آسیب پذیری در Intel(R) TXT SINIT ACM در برخی پردازنده‌های Intel امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00717.html

_____________________________

CVE-2022-32231

این آسیب پذیری در BIOS firmware در برخی پردازنده‌های Intel امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00717.html

___________________________

CVE-2022-32764

این آسیب پذیری در Intel(R) DSA software نسخه قبل از 22.4.26   امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.5بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00725.html

_________________________

CVE-2022-33892

این آسیب‌پذیری پیمایش مسیر  در Intel(R) Quartus Prime  نسخه‌های Pro و Standard   امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.3بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00714.html

___________________________

CVE-2022-33902

این آسیب پذیری در Intel(R) Quartus Prime  نسخه‌های Pro و Standard افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.3بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00714.html

________________________________

CVE-2022-36348

این آسیب پذیری در SPS Firmware  نسخه SPS_E5_04.04.04.300.0 امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 8.8بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00718.html

_________________________________

CVE-2022-36278

این آسیب پذیری در Intel(R) Battery Life Diagnostic Tool software   نسخه قبل از 2.2.0  امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم مدیریت کافی جریان برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 8.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00726.html

______________________________

CVE-2022-34153

این آسیب پذیری در Intel(R) Battery Life Diagnostic Tool software   نسخه قبل از 2.2.0  امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری :8.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00726.html

_____________________________

CVE-2022-34153

این آسیب پذیری در Intel(R) Battery Life Diagnostic Tool software   نسخه قبل از 2.2.0  امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری :8.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00726.html

______________________________

CVE-2022-21163

این آسیب پذیری در Crypto API Toolkit for Intel(R) SGX نسخه 2.0 commit ID 91ee496  امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب دسترسی برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری :8.4بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00746.html_

_____________________________________

CVE-2022-33190

این آسیب پذیری در Intel(R) SUR software نسخه 2.4.8902 امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب ورودی  برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.1بالا

http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00729.html

__________________________________

CVE-2022-29514

این آسیب پذیری در Intel(R) SUR software نسخه 2.4.8902 امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب ورودی  برای مهاجم فراهم می آورد .

شدت آسیب پذیری : 7.7بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00729.html

__________________________________

CVE-2022-33964

این آسیب پذیری در Intel(R) SUR software نسخه 2.4.8902 امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب ورودی برای مهاجم فراهم می آورد.

شدت آسیب پذیری : 7.4بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00729.html

_________________________________

CVE-2022-33196

این آسیب پذیری به دلیل مجوز پیش‌فرض نادرست در برخی از پیکربندی های کنترل کننده حافظه‌ اصلی برای برخی از پردازنده‌های Intel Xeon که از  Intel(R) Software Guard Extensions استفاده می‌کنند٬ امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد.

شدت آسیب پذیری : 7.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00738.html

________________________________

CVE-2022-35729

این آسیب پذیری در سفت‌افزار  OpenBMC در برخی از Intel(R) platforms نسخه  قبل از 0.72 امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد.

شدت آسیب پذیری : 7.2بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00737.html

________________________________

CVE-2022-36397

این آسیب پذیری به دلیل مجوز پیش‌فرض نادرست در نصب‌کننده نرم‌افزار برخی از  Intel(R) QAT drivers for Linux  نسخه  قبل از 4.17 امکان افزایش سطح دسترسی را برای مهاجم فراهم می آورد.

شدت آسیب پذیری : 7.3بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00751.html

_________________________________

CVE-2022-36369

این آسیب پذیری در Intel(R) QATzip نسخه  قبل از 1.0.9 امکان افزایش سطح دسترسی را به دلیل عدم کنترل مناسب دسترسی برای مهاجم فراهم می آورد.

شدت آسیب پذیری : 7.8بالا

لینک راهکار:http://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00765.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط